Начало Общи условия

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Интернет страницата (сайтът) https://upwithdown.bg представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“.

Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на продукти и услуги през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са крайни и не включват цена за доставка. Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ си запазва правото да променя цените, без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“.

ДЕФИНИЦИИ
Потребител“ е всеки, който е заредил в интернет страницата на ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“.

Продукти“ са предлаганите чрез сайта стоки за закупуване.

Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт/и при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на потребителя.

Услуги“ са всички действия, осъществявани от ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ при предлагането, продажбата и доставянето на продуктите от сайта.

ПРЕАМБЮЛ
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ предоставя услуги на потребителите си посредством сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.

Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на сайта на ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ IP адрес на потребителя, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в сайта и са достояние на всеки потребител.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставяните услуги от ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ чрез този сайт.

СТОКИ, ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА
Обект на продажба са продуктите, предлагани в сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Продуктите, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Заявяването за закупуване на продукт/и се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт по определения за това ред, потребителят заплаща определената сума по начин, който е избрал.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Съгласно ЗЗП доставчикът e длъжeн да предостави на потребителя свободно следната информация:
– името: ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“, ЕИК: 205806225;
– адреса: Пловдив, ул. “Йордан Ковачев” 2;
– основните характеристики на продуктите, изписани подробно в тяхното представяне в сайта;
– цената на продуктите с включено ДДС.

Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на продуктите, можете да видите в страницата “Информация за доставка” в нашия сайт.

Начините за доставка са описани подробно в страницата “Информация за доставка” в нашия сайт.

Доставчикът не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с потребителите.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Потребителите на този онлайн магазин имат право да се откажат от поръчаните продукти в срок от 14 календарни дни, считано от датата на тяхното получаване на посочения адрес за доставка, съгласно чл. 50 от ЗЗП, в случай че те не са използвани, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не са увредени и е налична оригиналната им опаковка, като също така е запазен и търговският им вид (всички етикети, стикери и други, трябва да присъстват на стоката във вида, в който тя е била получена), съобразно случаите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.

За да упражни правото си на отказ, потребителят може по избор:
– да попълни и изпрати стандартен формуляр Приложение No. 6 към чл. 47 ал. 1, т. 8 и чл. 52 ал. 2 и 4 за упражняване правото на отказ от договора;
– да подаде формулярa за отказ на имейл: info@upwithdown.bg;
– да ни уведоми изрично за това по друг, удобен за потребителя начин (телефон, факс, писмо, изпратено по пощата, писмо изпратено по електронна поща и др.).

Потребителят няма право на отказ от поръчания и замяна на получения и заплатен продукт/и и транспортни разходи при изпълнение на условията по чл. 57, ал. 1, ал. 3, ал. 5 от ЗЗП.

Потребителят трябва да върне получените продукти на указания при доставката адрес за собствена сметка.

При заявен от потребителя отказ и същия, потвърден от ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“, съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП, ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ възстановява единствено стойността на продукта/ите, но не и стойността на транспортните разходи по целия път от производителя до посочения от потребителя адрес за доставка.

Моля, свържете се с нас на телефон 0876 77 54 07, за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуките или услугите, предоставяни от ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“
ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на сайта на ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ има право по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги.

ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“.

ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ може да осигури публикуването в тематичните рубрики на сайта на хипервръзки към други интернет страници и ресурси. ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.nadko.net и трети лица, вследствие използването или достъпа до тези интернет страници и ресурси. ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от екипа на www.nadko.net във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“.

Потребителят е длъжен да обезщети ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“, като същият се задължава да уведоми потребителя за това, като публикува в сайта съобщение за промените, както и самите промени за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема.

В случай че потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Всички уведомления, свързани с предоставяне на услугите чрез сайта се извършват на телефона/адреса за контакт, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.